UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA 2021 – NR 7

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA 2021

UCHWAŁA nr 7

Walnego Zebrania

Stowarzyszenia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej

oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

Regionu Dolnego Śląska

z dnia 7.12. 2021 r.

      Stowarzyszenie Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych zrzesza osoby z terenu Dolnego Śląska, które w latach 1981 – 1989 r.  z narażeniem własnego życia, zdrowia, wolności osobistej i majątku prowadziły walkę o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny w jawnych i podziemnych organizacjach niepodległościowych. 

      Od początku naszej działalności dążymy do zadośćuczynienia ofiarom represji stanu wojennego i osądzenia zbrodniczego systemu komunistycznego.  

      Celem naszego Stowarzyszenia jest oprócz materialnego wspierania naszych członków i ich rodzin, propagowanie działalności historycznej i edukacyjnej w zakresie naszej najnowszej historii ze szczególnym uwzględnieniem okresu walki o odzyskanie niepodległości naszej Ojczyzny. 

      Pomimo postanowień zawartych art. 19 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nakładającej na państwo obowiązek otoczenia specjalną opieką i troską osób, które aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Polski, w większości przypadków działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane, żyją skromnie, większość biednie, a spora część nawet w nędzy. 

    31 sierpnia 2020 r. Prezydent RP podpisał nowelizację „ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych”, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowisk zrzeszających działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane.

     Nowelizacja ta jednak nie spełnia w pełni naszych oczekiwań i nie wyczerpuje katalogu postulatów mających na celu zadośćuczynienie doznanym krzywdom i upokorzeniom doznanym w okresie komunizmu.  

       Mając na uwadze tak, dotychczasowe funkcjonowanie przedmiotowej ustawy, jej nowelizacji, a przede wszystkim status materialny naszych członków, wnioskujemy o jej pilną nowelizację, a w szczególności:

1. Przyznanie uprawnienia do przejścia na pełną emeryturę w wieku 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn.

2. Zwiększenie miesięcznego świadczenia pieniężnego do poziomu najniższej emerytury. 

3. W przypadku śmierci osoby uprawnionej przyznane świadczenie powinno być wypłacane współmałżonkowi w wysokości 50%.

4. Osobom uprawnionym zapewnia się bezpłatne zaopatrzenie w leki.

5. Osoby uprawnione zwolnione są z wnoszenia opłat klimatycznych i uzdrowiskowych w sanatoriach.

6. Rozwiązanie stosunku pracy z osobą uprawnioną w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę, może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

7. Wprowadzenie zasady dofinansowania z budżetu państwa działalności stowarzyszeń zrzeszających: działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.

…………………………………………………

 

…………………………………………………

Za Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Działaczy Opozycji Antykomunistycznej

oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

Regionu Dolnego Śląska

/sekretarz WZ/

 

Za Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Działaczy Opozycji Antykomunistycznej

oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

Regionu Dolnego Śląska

/przewodniczący WZ/

ADRESACI :

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu

Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Jarosław Kaczyński

Prezes Prawa i Sprawiedliwości

ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa

ADRESACI :

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu

Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

 

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

 

Jarosław Kaczyński

Prezes Prawa i Sprawiedliwości

ul. Nowogrodzka 84/86


02-018 Warszawa

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *