STOWARZYSZENIE DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ OSÓB REPRESJONOWANYCH
Z POWODÓW POLITYCZNYCH REGIONU DOLNEGO ŚLĄSKA

S T A T U T
Stowarzyszenia NIEZŁOMNI

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę: NIEZŁOMNI, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
3. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym celu działania. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

§ 3
1. Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym, ustrojowym i konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, jest organizacją pożytku publicznego i spełnia wymogi ustawy o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Stowarzyszenie działa w oparciu o chrześcijański system wartości z zapewnieniem wolności sumienia i przekonań religijnych każdego członka.

Rozdział 2 CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4
1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych,
2. Integracja, organizacja i promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, politycznym i religijnym,
3. Wszechstronna pomoc członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom w naprawieniu krzywd doznanych w latach 1956 – 1989, zarówno w wymiarze moralnym jak i materialnym oraz zabieganie o zabezpieczenie ich życia na godziwym poziomie,
4. Występowanie do urzędów i sądów oraz pomoc prawna w celu zapewnienia należnych praw członkom Stowarzyszenia,
5. Pomoc materialna, socjalna i finansowa członkom Stowarzyszenia lub ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz roztaczanie nad nimi opieki,
6. Integracja na płaszczyźnie samopomocy wewnątrzśrodowiskowej Stowarzyszenia,
7. Gromadzenie i ochrona historycznych zasobów archiwalnych, prowadzenie badań naukowych, opracowywanie i publikowanie dokumentów, wspomnień i świadectw ludzi i organizacji antykomunistycznych i niepodległościowych,
8. Promocja kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechnianie i rozwijanie postaw oraz wartości obywatelskich i chrześcijańskich.
9. Wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu, pielęgnowanie i przekazywanie historii o ludziach i organizacjach antykomunistycznych i niepodległościowych,
10. Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami antykomunistycznymi i niepodległościowymi w Polsce i na świecie.

§ 5
I. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
1. Reprezentowanie swoich członków wobec organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych instytucji gospodarczych i politycznych,
2. Finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie członków Stowarzyszenia i ich rodzin, w szczególności tych znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych,
3. Organizowanie zebrań, spotkań, konferencji i wszelkich innych inicjatyw o charakterze integracyjnym, kulturalnym, edukacyjnym, historycznym i patriotycznym,
4. Działalność dokumentacyjną i wydawniczą o tematyce związanej z działalnością antykomunistyczną i represjami w okresie PRL,
5. Prostowanie przekłamań i zafałszowań zwłaszcza związanych z działalnością antykomunistyczną i niepodległościową,
6. Współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej, Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Zarządem Regionu Dolnośląskiego NSZZ „Solidarność” oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

II. Stowarzyszenie nie będzie wykonywało następującej działalności:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 3 CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 6
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 7
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, który posiada status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych potwierdzony przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu.
3. Zarząd zawiadamia pisemnie każdą osobę o podjętej decyzji nie później niż 3 miesiące od złożenia deklaracji.
4. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.
5. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 8
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,
b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
c) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
d) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądać informacji o sposobie ich załatwienia oraz oceniać działalność władz Stowarzyszenia,
e) otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji statutowych zadań,
f) korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 9
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) troszczyć się o dobre imię i rozwój Stowarzyszenia,
b) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
c) przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) opłacać regularnie składki członkowskie.

§10
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
b) wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku:
a) prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami Zarządu Stowarzyszenia,
b) nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę,
c) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż dwa lata.
3. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej, członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 dni od momentu otrzymania informacji o wykluczeniu.
4. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających i honorowych.

§ 11
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.
3. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.
4. Członkowie wspierający obowiązani są przestrzegać postanowień statutu oraz propagować cele i zadania Stowarzyszenia oraz udzielać pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia., a także dbać o swoje dobre imię i należytą postawę etyczno-moralną.
5. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6. Członek wspierający Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 12
1. Godność członka honorowego, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
2. Członkowie honorowi obowiązani są przestrzegać postanowień statutu oraz propagować cele i zadania Stowarzyszenia oraz udzielać pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

Rozdział 4 WŁADZE STOWARZYSZENIA

Postanowienia Ogólne

§ 13
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
4. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
5. Wybór Władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie Członków może zwykłą większością głosów zdecydować o wyborze władz Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.
6. Wyboru Władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie i złożyli pisemne oświadczenie o niekaralności.
7. W przypadku ustąpienia lub śmierci Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest w drodze kooptacji nie więcej niż 1/3 składu tych władz. W pozostałych przypadkach przeprowadzane są wybory uzupełniające.

§ 14
1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym Zarząd złoży sprawozdanie za ostatni rok działalności,
b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
c) pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,
d) odwołania przez Walne Zebranie Członków.
2. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.
3. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia. W razie niedokonania wyboru nowych władz w wyżej określonym terminie, na każdym z członków Stowarzyszenia ciąży obowiązek powiadomienia o tym fakcie organu nadzorującego działalność Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków

§ 15
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) określenie głównych kierunków programu działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) udzielania Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
d) wybór Prezesa Stowarzyszenia i członków Zarządu,
e) wybór Komisji Rewizyjnej,
f) odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
g) rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym w § 10 ust.3,
h) określenie wysokości składki członkowskiej,
i) dokonywanie zmian w Statucie,
j) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
k) decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,
l) decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 16
1. Po zarejestrowaniu Stowarzyszenia Komitet Założycielski zwołuje pierwsze inauguracyjne Walne Zebranie Członków, na którym zostanie wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna na pierwszą kadencję.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przynajmniej raz w roku przez Zarząd i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 15 pkt 2.
3. Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek 10 % członków Stowarzyszenia.
4. Zarząd ma obowiązek zwołania Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni:
a) w celu rozpatrzenia odwołania od uchwały o której mowa w § 10 ust.3;
b) w celu uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej jeżeli wielkość tych władz nie gwarantuje kworum.
5. Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy:
a) Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu roku od dnia poprzedniego Walnego Zebrania Członków,
b) Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt b i c,
c) Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w przypadkach i terminie określonym w ust. 4.
6. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić o tym fakcie wszystkich członków Stowarzyszenia nie później niż 14 dni przed tym terminem. Zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną. Do zawiadomienia dołącza się proponowany porządek obrad.
7. Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§ 17
1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy członków.
2. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał z powodu braku wymaganego kworum, Zarząd ma obowiązek zwołania zebrania w drugim terminie, po upływie 15 minut, w tym samym miejscu, niezależnie od liczby obecnych na nim członków uprawnionych do głosowania.
3. Podjęte w drugim terminie wszystkie uchwały Walnego Zebrania Członków – bez względu na liczbę obecnych – są ważne i obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 18
1. Zarząd składa się z 7 do 13 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Liczbę członków Zarządu w danej kadencji ustala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Zarząd, wybiera i odwołuje ze swego składu Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes, który przydziela Członkom Zarządu zadania i nadzoruje ich wykonanie. W razie dłuższej nieobecności Prezesa jego obowiązki i uprawnienia może przejąć tymczasowo jeden z Wiceprezesów.
a) Do reprezentacji Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu jednocześnie, przy czym: dokumenty w imieniu Stowarzyszenia są podpisywane przez dwie osoby: Prezesa lub Wiceprezesa i Sekretarza lub wytypowanego przez Zarząd innego członka Zarządu.
b) Dokumenty finansowe są podpisywane przez 2 osoby spośród Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

§ 19
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) Realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
c) zwoływanie i organizowanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia,
d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
e) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
g) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
h) opracowywanie i składanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i) prowadzenie ksiąg finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
j) podejmowanie uchwał, stanowisk i oświadczeń, opracowanie regulaminów, tworzenie zespołów i komisji problemowych oraz podejmowanie inicjatyw wynikających ze Statutu, decyzji WZ i innych aktów prawnych,
k) powołanie rzecznika prasowego Stowarzyszenia,
l) wybór logo i wzoru graficznego dla Stowarzyszenia,
m) ustanowienie odznaki i/lub medalu honorowego oraz przyznawanie ich, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla odzyskania suwerenności i niepodległości Polski.

§ 20
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał i muszą być protokółowane.
2. Posiedzenie Zarządu może być zwołane przez Prezesa, Wiceprezesów, przez trzech Członków Zarządu, Komisję Rewizyjną lub co najmniej przez 10 % członków Stowarzyszenia.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa decyduje głos Sekretarza.

Komisja Rewizyjna

§ 21
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

§ 22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
c) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
d) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd,
e) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 16 ust. 5.

§ 23
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego.

Rozdział 5 MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 24
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) wpływów ze składek członkowskich;
b) wpływów z darowizn, dotacji, spadków i zapisów;
c) dochodów z majątku Stowarzyszenia;
d) z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 25
Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Rozdział 6 ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 26
W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków wyznacza się likwidatora oraz określa sposób likwidacji i przeznaczenia majątku.

Statut powyższy został przyjęty na Walnym Zebraniu Członków w dniu 7 grudnia 2021 r.