Sprawozdanie finansowe za rok 2015

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

STOWARZYSZENIE OSÓB REPRESJONOWANYCH w STANIE WOJENNYM,

ZARZĄD REGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław Pl. Solidarności 1/3/5

KRS 0000092774, REGON 020265450

 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2015.

 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego głównie na rzecz ubogich i represjonowanych w PRL, zwłaszcza w okresie stanu wojennego a zwłaszcza:

– organizacja i promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym,

– protestowanie przeciwko postępującemu naruszaniu swobód obywatelskich, zapaści gospodarczej, finansowej i zdrowotnej, domaganie się wolności mediów i wyznania,

– popieranie roszczeń represjonowanych o naprawienie krzywd doznanych w stanie wojennym,

– wystąpienia do urzędów i sądów w celu zapewnienia należytych praw osobom represjonowanym,

– pomoc prawna represjonowanym,

– pomoc finansowa osobom represjonowanym i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

– uczestniczenie w spotkaniach upamiętniających tragedię stanu wojennego.

 

Stowarzyszenie pierwszy wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym miało 16.04.2002 r. i kontynuuje nieprzerwanie swoją działalność do chwili obecnej i nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji swej działalności.

Stowarzyszenie ma opracowaną politykę rachunkowości, oraz prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy o rachunkowości. Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Sprawozdanie finansowe zostało opracowane dla jednostek mikro, o których mowa w art.3 ust.1a pkt 2 ustawy o rachunkowości (nie prowadzących działalności gospodarczej).

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2015 r. przychody ogółem wyniosły 8 288.50 zł., w tym:

 

– konto 761 – dotacje – 6 000.00 zł

– konto 720 1% ZUS – 812.50 zł

– konto 730 składki członk. – 1476.00 zł

 

Wydatki w 2015 r. wyniosły ogółem 8 507.62 zł., w tym:

 

– konto 500 – koszty statutowe – 5 550.00 zł

– konto 550 – koszty administracyjne – 957.62 zł – zwrot dotacji – 2000.00 zł

Stan konta na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosił 5 482.10 zł., a na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 5 262.98 zł.

W załączeniu: Bilans na dzień 31.12.2015 r.

Rachunek wyników na dzień 31.12.2015 r.

 

Wrocław 26 lutego 2016 r.

 

Skarbnik Jan Winnik Prezes Eugeniusz Murawski

 

 

 

STOWARZYSZENIE OSÓB REPRESJONOWANYCH w STANIE WOJENNYM

ZARZĄD REGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO

WROCŁAW PL. SOLIDARNOŚCI 1/3/5

BILANS

na dzień 31. 12. 2015 REGON 0200265450

 

Bilans dla jednostek mikro, o których mowa w art.3 ust.1a pkt 2 ustawy o rachunkowości (nie prowadzących działalnosci gospodarczej)

AKTYWA

Stan na

początek roku

koniec roku

A. Aktywa trwałe, w tym:    
– środki trwałe    
B. Aktywa obrotowe, w tym:

5482,1

5262,98

– zapasy    
– należności krótkoterminowe    
Aktywa razem

5482,1

5262,98

     
 

PASYWA

Stan na

początek roku

koniec roku

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:

5482,1

5262,38

– kapitał (fundusz) podstawowy    
– należne wpłaty na kapitał    
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:    
– rezerwy na zobowiązania    
– zobowiązania z tytułu kredytów    
Pasywa razem

5482,1

5262,38

 

Wrocław 26 lutego 2016 r. Skarbnik – Jan Winnik Prezes – Eugeniusz Murawski

 

 

STOWARZYSZENIE OSÓB REPRESJONOWANYCH w STANIE WOJENNYM ZARZĄD REGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO WROCŁAW PL. SOLIDARNOŚCI 1/3/5

Rachunek zysków i strat za rok 2015 REGO 137 N 0200265450

Rachunek zysków i strat dla jednostek mikro, o których mowa w art.3 ust.1a pkt 2 ustawy o rachunkowości (nie prowadzących działalności gospodarczej)

 

Kwota za rok poprzedni

Kwota za rok bieżący

A. Przychody podstawowej operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia , zmniejszenie – wartość ujemna)

9588,6

8288,5

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:

5064,35

8507,62

I – Amortyzacja

   

II – Zużycie materiałów i energii

   

III – Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

   

IV – Pozostałe koszty

5064,35

8507,62

C. Pozostałe przychody i zyski , w tym aktualizacja wartości aktywów

   

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów

   
E. Podatek dochodowy    
G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E)

4534,25

-219,12

I – Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

4534,25

 

II – Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

 

-219,12

 

Data sporządzenia|: Wrocław 26 lutego 2016 r. Skarbnik – Jan Winnik Prezes – Eugeniusz Murawski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *