Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Zarząd Regionu Dolnośląskiego

Wrocław, 2015-03-18

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie

Wojennym, Zarząd Regionu Dolnośląskiego

Uchwała Walnego Zgromadzenia

 Na podstawie Art.23 pkt. 1 oraz pkt.2 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r „O Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie” , na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe z Działalności Stowarzyszenia za rok. 2014 oraz zatwierdza Sprawozdanie Finansowe za rok 2014 oraz udziela Zarządowi absolutorium za rok 2014.

 Komisja Uchwał i Wniosków

STOWARZYSZENIE OSÓB REPRESJONOWANYCH w STANIE WOJENNYM,

ZARZĄD REGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław Pl. Solidarności 1/3/5

KRS 0000092774, REGON 020265450

Sprawozdanie finansowe za rok 2014.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego głównie na rzecz ubogich i represjonowanych w PRL, zwłaszcza w okresie stanu wojennego a zwłaszcza:

– organizacja i promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym,

– protestowanie przeciwko postępującemu naruszaniu swobód obywatelskich, zapaści gospodarczej, finansowej i zdrowotnej, domaganie się wolności mediów i wyznania,

– popieranie roszczeń represjonowanych o naprawienie krzywd doznanych w stanie wojennym,

– wystąpienia do urzędów i sądów w celu zapewnienia należytych praw osobom represjonowanym,

– pomoc prawna represjonowanym,

– pomoc finansowa osobom represjonowanym i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

– uczestniczenie w spotkaniach upamiętniających tragedię stanu wojennego.

Stowarzyszenie pierwszy wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym miało 16.04.2002 r. i kontynuuje nieprzerwanie swoją działalność do chwili obecnej i nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji swej działalności.

Stowarzyszenie ma opracowaną politykę rachunkowości, oraz prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy o rachunkowości. Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych i nie prowadzi działalności gospodarczej.

W roku 2014 r. przychody ogółem wyniosły 9 598.60 zł., w tym:

 – dotacje – 8 000.00 zł

 – 1% – 1 146.60 zł

 – składki – 452.00 zł

Wydatki w 2014 r. wyniosły ogółem 5 064.35 zł., w tym:

 – odznaczenia – 3695.00 zł

 – internet – 615.00 zł – opłatek – 117.23 zł – delegacje – 259.00 zł – wydatki administracyjne – 378.12 zł

 Stan konta na dzień 1 stycznia 2014 r. wynosił 947.85 zł., a na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 5 482.10 zł.

W załączeniu: Bilans na dzień 31.12.2014 r.

Rachunek wyników na dzień 31.12.2014 r.

 

Wrocław 9 marca 2015 r.

 

Skarbnik Jan Winnik Wiceprezes Jerzy Malinowski

 

 

TOWARZYSZENIE OSÓB REPRESJONOWANYCH w STANIE WOJENNYM

ZARZĄD REGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO

WROCŁAW PL. SOLIDARNOŚCI 1/3/5

BILANS

na dzień 31. 12. 2014 REGON 0200265450

 

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15. 11. 2001(Dz.U. 137 poz. 1539)

Wiersz

AKTYWA

Stan na

Wiersz

PASYWA

Stan

na

1

2

początek roku

koniec roku

1

2

początek roku

koniec roku

A

Aktywa trwałe

   

A

Fundusze własne

947.85

5482.10

I

Wartości niematerialne i prawne

   

I

Fundusz statutowy

   

II

Rzeczowe aktywa trwałe

   

II

Fundusz z aktualizacji wyceny

   

III

Należności długoterminowe

   

III

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

947.85

5482.10

IV

Inwestzcje dugoterminowe

   

1

Nadwyżka przychodów nad kosztami

(wielkość dodatnia)

947.85

5482.10

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

   

2

Nadwyżka kosztów nad przychodami

(wielkość ujemna)

   

B

Aktywa obrotowe

947.85

5482.10

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

   

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

   

I

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

   

II

Należności krótkoterminowe

   

II

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

   

1

Kredyty i pożyczki

   

2

Inne zobowiązania

   

3

Fundusze specjalne

   

III

Inwestycje krótkoterminowe

947.85

5482.10

III

Rezerwy na zobowiązania

   

1

Środki pieniężne

947.85

5482.10

IV

Rozliczenia międzyokresowe

   

2

Pozostałe aktywa finansowe

   

1

Rozliczeniz międzyokresowe przychodów

   

C

Krótkoterminowe aktywa międzyokresowe

   

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

   
 

Suma bilansowa

947.85

5482.10

 

Suma bilansowa

947.85

5482.10

 

Data sporządzenia 9.03.2015 Skarbnik – Jan Winnik Wiceprezes – Jerzy Malinowski

 

STOWARZYSZENIE OSÓB REPRESJONOWANYCH w STANIE WOJENNYM ZARZĄD REGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO WROCŁAW PL. SOLIDARNOŚCI 1/3/5 Rachunek wyników na dzień 31. 12. 2014 REGO 137 N 0200265450 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15. 11. 2001(Dz.U. poz. 1539)

Pozycja

Wyszczególnienie

Kwota za rok poprzedni

Kwota za rok obrotowy

1

2

początek roku

koniec roku

A

Prrzychody z działalności statutowej

 

1598.60

I

Składki brutto okreslone statutem

 

452.00

II

Inne przychody określone statutem

 

1146.60

B

Koszty realizacji zadań statutowych

   

C

Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A – B)

   

D

Koszty administracyjne

5135.15

5064.35

1

Zużycie materiałów i energii

   

2

Usługi obce

   

3

Podatki i opłaty

   

4

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

   

5

Amortyzacja

   

6

Pozostałe

5135.15

5064.35

E

Pozostałe przychody ( nie wymienione w pozycji Ai G)

4000.00

8000.00

F

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)

420.00

 

G

Przychody finansowe

947.85

5482.10

H

Koszty finansowe

   

I

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

   

J

Zyski i straty nadzwyczajne

   

I

Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia

   

II

Zyski nadzwyczajne – Wielkość ujemna

   

K

Wynik finansowy ogółem (I+J)

947.85

5482.10

I

Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

   

II

Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

947.85

5482.10

Data sporządzenia 9.03.2015 Skarbnik – Jan Winnik Wiceprezes – Jerzy Malinowski

 

 

Data: Wrocław , 04.02.2014r.

Uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym
Zarząd Regionu Dolnośląskiego za rok 2013 zgodne z wymogami art. 20 punkt 6d Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 20.04.2003r. ze zmianami w Dz. U. z 2011r. nr 209 poz.1244.

1. Dane o organizacji pożytku publicznego: SORwSWZRD , Plac Solidarności1/3/5, KRS0000092774 , konto : II Oddział Banku PKO 48 1240 4025 1111 0010 2204 1594 , NIP 8971748432 , Regon020265450
2. Opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD: Kody PKD:691012 działalność prawnicza , 94992-działalność pozostałych organizacji członkowskich , 82302-działalność związana z organizacją wystaw i kongresów ,
85593-pozostałe pozaszkolne formy edukacji nigdzie indziej nie sklasyfikowane.
W kwietniu odbyło się , jak co roku , patriotyczne spotkanie przy pomniku ofiar zbrodni katyńskiej przy Operze Wrocławskiej w rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Podobne spotkania pod tym pomnikiem odbyły się 17 września w rocznicę napaści ZSRR na Polskę i 13 grudnia w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze. Wygłoszono okolicznościowe przemówienia.
Członek Stowarzyszenia wystąpił do NSA w sprawie odmowy przydzielenia należnego Krzyża Wolności i Solidarności (bez powodzenia).
Skorzystano z pomocy prawnej radcy prawnego Zarządu Regionu Dolnośląskiego w sprawie wystąpienia do TK o zmianę Ustawy o unieważnieniu wyroków dotyczących więźniów politycznych (bez powodzenia). Członek Stowarzyszenia wystąpił do Trybunału w Strasburgu w tej sprawie , która pozostaje na razie bez rozstrzygnięcia.
Odbyło się uroczyste wręczenie przyznanych wcześniej Krzyży Tibi Mater Polonia w obecności 400 zaproszonych gości. Po uroczystości Jan Pietrzak dał trzygodzinny koncert.
Panowie p.t. kardynał Piotr Gulbinowicz , Kazimierz Kimso i Jan Pietrzak odebrali odznaczenia osobiście , Krzyż dla Premiera Jarosława Kaczyńskiego odebrał przedstawiciel PiS we Wrocławiu , a odznaczenia dla p.t. Piotra Dudy i o. Tadeusza Rydzyka wręczyła Kapituła Odznaczeń w Sali BHP Stoczni Gdańskiej podczas spotkania wigilijnego.
Ponadto Kapituła wręczyła kilkadziesiąt Krzyży Honorowych Internowanym i Więźniom Politycznym oraz kilka Krzyży Tibi Mater Polonia członkom naszego Stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w różnych spotkaniach patriotycznych organizowanych przez Zarząd Dolnośląskiej Solidarności i inne organizacje , np. przez byłych więźniów komunistycznego obozu koncentracyjnego w Jaworznie , w spotkaniach promocyjnych książek „Opozycja w PRL w latach 1976-1989. t.II” i „Dziennik internowanego z PWSSP. Stan wojenny -1982.” J.G. Zyndwalewicza.
Członkowie Stowarzyszenia brali udział w spotkaniach okolicznościowych np. w spotkaniu wigilijnym Solidarności Dolnośląskiej , obchodach rocznicy powstania Solidarności i początku stanu wojennego.
Od lutego 2013r. Stowarzyszenie zabiegało o status organizacji pożytku społecznego. Po wielokrotnych wizytach w Sądzie Rejestrowym i w Urzędzie Skarbowym Wrocław Stare Miasto w grudniu 2013r. uzyskaliśmy status opp.
Zgodnie z Ustawą z dnia 24.04. 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , Stowarzyszenie ma obowiązek sporządzać roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe (art.23 i 23.2 Ustawy). Sprawozdania te podaje do publicznej wiadomości . 
Opp zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie merytoryczne i finansowe do 15 lipca na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (art. 26.6 Ustawy).
Jeżeli Stowarzyszenie zamierza w 2014r. pobierać składki w wysokości 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego–rubryki 123-127 formularza pit 37 str. 3 , należałoby sprawozdania te , zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie , dostarczyć do ministerstwa najpóźniej w marcu br.
 3. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach:
4. Podstawowe informacje o zatrudnieniu oraz kwocie wynagrodzeń , o wolontariuszach:
nie ma zatrudnienia , wynagrodzeń i wolontariuszy.
5.Informacje o uzyskanym przychodzie i wydatkowaniu z 1% podatku dochodowego , kosztach administracyjnych ,działalności zleconej , korzystaniu z uprawnień i przeprowadzonych kontrolach: nie było.

K. Krasiczyński
———————————-
Wrocław ,04.02.2014r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SORwSWZRD za rok 2013

1.Wprowadzenie.

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Zarząd Regionu Dolnośląskiego z siedzibą Plac Solidarności 1/3/5 wpisane do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000092774, posiada w II Oddziale Banku PKO SA konto nr 48 1240 4025 1111 0010 2204 1594 , NIP 8971748432 oraz Regon 020265450.

2.Cele statutowe Stowarzyszenia.

Celem Stowarzyszenia jest:
a) organizacja i promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym,
b)protestowanie przeciwko postępującemu naruszaniu swobód obywatelskich , zapaści gospodarczej ,finansowej i zdrowotnej , domaganie się wolności mediów i wyznania ,
c)popieranie roszczeń represjonowanych , także członków Stowarzyszenia , o naprawienie krzywd doznanych w stanie wojennym ,
d)wystąpienia do urzędów i sądów w celu zapewnienia należytych praw represjonowanym ,
e) pomoc prawna represjonowanym , także członkom Stowarzyszenia , szczególnie w sprawach o nabycie należnych uprawnień ,
f)pomoc finansowa osobom represjonowanym , także członkom Stowarzyszenia lub ich rodzinom ,znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
g)uczestniczenie w spotkaniach upamiętniających tragedię stanu wojennego.

3. Informacje inne.

3.1. Okres działalności Stowarzyszenia jest nieoznaczony.
3.2.Bilans i rachunek wyników obejmuje rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r. Bilans porządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są obecnie znane jakiekolwiek zagrożenia dla kontynuowania dalszej działalności Stowarzyszenia.
3.3. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy o rachunkowości.
3.4. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono zgodnie z zasadami rachunkowości.
3.5. Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych , wartości niematerialnych oraz prawnych ,
a także nie prowadzi działalności dochodowej.

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu.

4.1. Podział wyniku finansowego: nie dotyczy
4.2. Struktura należności : Na dzień 31.12.2013r. w Stowarzyszeniu nie widnieją rozrachunki należności krótko terminowe i publiczno-prawne.
4.3. Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie :
947,85 PLN za 2013r.
4.3.1. Środki pieniężne na rachunku bankowym: 947 , 85 PLN
4.3.2.Środki pieniężne w kasie: 0,00PLN

5.Struktura zobowiązań.

5.1.Zobowiązań wobec innych jednostek nie stwierdzono.
5.2. Dodatkowe informacje i objaśnienia o rachunku zysków i strat : nie dotyczy
5.3. Struktura rzeczowa przychodów statutowych:
a)składki członkowskie: 35zł w 2013 r.
b)dotacje: z ZR „Solidarność” 4000PLN w 2013r.
c) przychody finansowe 0,11PLN w roku obrotowym na rachunku bankowym

5.4.Razem :

7. Koszty działalności Stowarzyszenia:

8. Koszty realizacji zadań statutowych

8.1. 2012r. :
a) udzielone zapomogi : 1500PLN
b) koszty delegacji:1096,15PLN
c) opłaty pocztowe, ksero, prenumeraty: 939,00PLN
d) opłaty za wykonanie odznaczeń; 2934,00PLN
e) koszty finansowe : 0,41PLN
f) razem : 6499,56PLN

8.2. 2013r:
a)pieczątki :110 PLN
b)legitymacje aluminiowe Krzyży Tibi Mater Polonia: 243,54PLN
c)Krzyż Tibi Mater Polonia :3200,00PLN
d)Krzyż Internowanym i Więźniom Politycznym : 600,00PLN
e)pierścień z miniaturą Krzyża Tibi Mater Polonia: 195 ,00PLN
f)kasetki: 60,48PLN
g)delegacje: 638,25PLN
h)znaczki pocztowe: 86,00PLN
i)inne: 101,88PLN
Razem:5135,15PLN
Dodatkowo pobrano z konta:4000,00PLN
w listopadzie , które zwrócono w styczniu 2014r.

Ogółem:9135,15PLN

Załączniki: 


bilans.pdf


rachunek_wyników.pdf

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *