USTAWA z dnia 8 czerwca 2017 r.

o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw[1])

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu

 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 1 w pkt 5 wyrazy „wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych” zastępuje się wyrazami „wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych”;

2)     w art. 3:

 1. a)     we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „4 czerwca 1989 r.” zastępuje się wyrazami „31 lipca 1990 r.”,
 2. b)    w pkt 3 w lit. a po wyrazach „na skutek działania” dodaje się wyrazy „ , w tym niejawnego,”;

3)     w art. 4 w pkt 1 wyrazy „4 czerwca 1989 r.” zastępuje się wyrazami „31 lipca 1990 r.”;

4)     w art. 5:

 1. a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, złożonego przez działacza opozycji antykomunistycznej lub osobę represjonowaną z powodów politycznych, dołącza się również aktualną fotografię wnioskodawcy.”,

 1. b)   w ust. 6 wyrazy „wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych” zastępuje się wyrazami „wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych”;

5)     w art. 6:

 1. a)     ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Odznakę honorową działaczowi opozycji antykomunistycznej lub osobie represjonowanej z powodów politycznych nadaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z wydaniem decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1.

 1. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z wydaniem decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, wydanej na wniosek działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, wydaje także legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, zwaną dalej „legitymacją”.”,
 2. b)    w ust. 4:

–     uchyla się pkt 3,

–     pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)   sposób noszenia odznaki honorowej”,

–     uchyla się pkt 5;

6)     w art. 9:

 1. a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadczenie pieniężne przyznaje się w wysokości 402,72 zł miesięcznie.”,

 1. b)    uchyla się ust. 4–7;

7)     w art. 10:

 1. a)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc pieniężna może być przyznana w szczególności na pokrycie kosztów:

1)     zakupu wózka inwalidzkiego;

2)     zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

3)     zakupu przedmiotów ortopedycznych;

4)     zakupu ułatwiających pracę i życie środków pomocniczych, innych niż określone w pkt 1–3;

5)     dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa;

6)     opłacania pomocy pielęgnacyjnej.”,

 1. b)    w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach „najniższej emerytury” dodaje się wyrazy „ , ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.[2])), zwanej dalej „najniższą emeryturą””,
 2. c)     ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Pomoc pieniężna jest przyznawana w formie:

1)     pomocy jednorazowej:

 1. a)     w przypadku trudnej sytuacji materialnej lub zaistnienia zdarzeń losowych – do wysokości 150% najniższej emerytury,
 2. b)    na częściowe pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 – do wysokości 300% najniższej emerytury;

2)     pomocy okresowej – do wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie, w szczególności na:

 1. a)     zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów dozakładówleczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne,
 2. b)    usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia.
 3. Pomoc pieniężną w formie pomocy jednorazowej przyznaje się nie częściej niż raz na 12 miesięcy.”,
 4. d)    po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Pomoc pieniężną w formie pomocy okresowej przyznaje się na okres do 6 miesięcy.”,

 1. e)     w ust. 7 wyrazy „ust. 3–6” zastępuje się wyrazami „ust. 3–6a”;

8)     po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:

„Art. 14a. 1. Przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych działa Rada do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach dotyczących działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

 1. W skład Rady wchodzi od 15 do 20 członków.
 2. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych spośród osób uprawnionych.
 3. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie.
 4. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych określi, w drodze zarządzenia, organizację i tryb pracy Rady.”;

9)     w art. 15:

 1. a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych działają przy wojewodach, którzy zapewniają im obsługę techniczno-administracyjną.”,

 1. b)    uchyla się ust. 2,
 2. c)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Członków rady, w liczbie od 5 do 9, powołuje wojewoda w porozumieniu z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych spośród osób uprawnionych mających miejsce zamieszkania na terenie danego województwa.”,

 1. d)    po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Członków rady odwołuje wojewoda na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.”,

 1. e)     w ust. 6 wyrazy „art. 775” zastępuje się wyrazami „art. 7752”;

10) w art. 16 wyrazy „wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych” zastępuje się wyrazami „wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych”.

Art. 2. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 1 w ust. 2 w pkt 5 wyrazy „do końca 1956 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 21 października 1963 r.”;

2)     w art. 7:

 1. a)     ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.”,

 1. b)    w ust. 5 uchyla się pkt 5–7,
 2. c)     uchyla się ust. 6–14;

3)     w art. 73:

 1. a)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań wojewody należy wykonywanie działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań.”,

 1. b)    w ust. 3 wyrazy „samorząd województwa” zastępuje się wyrazem „wojewoda”,
 2. c)     w ust. 4 wyrazy „zarząd województwa” zastępuje się wyrazem „wojewoda”;

4)     po art. 73 dodaje się art. 74 w brzmieniu:

„Art. 74. 1. Organem opiniodawczo-doradczym wojewody w sprawach związanych z integracją środowisk kombatanckich i koordynacją ich działań jest wojewódzka rada kombatancka.

 1. Wojewoda zapewnia obsługę techniczno-administracyjną wojewódzkiej rady kombatanckiej.
 2. Członków wojewódzkiej rady kombatanckiej, w liczbie od 5 do 9, powołuje wojewoda w porozumieniu z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych spośród mających miejsce zamieszkania na terenie danego województwa osób, które uzyskały decyzję potwierdzającą działalność wymienioną w art. 1 ust. 2 lub w art. 2 albo okoliczności, o których mowa w art. 4.
 3. Członków wojewódzkiej rady kombatanckiej odwołuje wojewoda na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 4. Członkom wojewódzkiej rady kombatanckiej przysługuje zwrot kosztów przejazdów na posiedzenia rady na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).
 5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb pracy wojewódzkiej rady kombatanckiej, uwzględniając efektywność działania rady.
 6. Zwrot kosztów przejazdów dla członków wojewódzkich rad kombatanckich następuje z części budżetu państwa, której dysponentem jest Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.”;

5) w art. 19a w ust. 3 w pkt 2 w lit. a wyrazy „zakładów opieki zdrowotnej” zastępuje się wyrazami „zakładów leczniczych”.

Art. 3. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38 i 715) w art. 14 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3–6 w brzmieniu:

„3)   osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania albo bez wyroku po dniu 31 grudnia 1955 r. za działalność polityczną;

4)     świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.;

5)     niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych;

6)     internowania na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. poz. 154, z 1982 r. poz. 18 oraz z 1989 r. poz. 178).”.

Art. 4. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.[3])) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 5 w ust. 3 w pkt 2 na końcu dodaje się przecinek oraz dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3)   osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8,

„4)   internowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 8”;

2)     w art. 6:

 1. a) w ust. 1 w pkt 8 wyrazy „1956 r.” zastępuje się wyrazami „1955 r.”,
 2. b) w ust. 2 w pkt 6a wyrazy „4 czerwca 1989 r.” zastępuje się wyrazami „31 lipca 1990 r.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.[4])) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 5:

 1. a)     po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a)  działacz opozycji antykomunistycznej – osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220 oraz z 2017 r. poz. …), o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej;”,

 1. b)    po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

„22a)   osoba represjonowana z powodów politycznych – osobę, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, o potwierdzonym statusie osoby represjonowanej z powodów politycznych;”;

2)     w art. 47c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a, osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.”;

3)     w art. 57 w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych;”.

Art. 6. Tworzy się Radę do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

Art. 7. Tworzy się wojewódzkie rady kombatanckie.

Art. 8. 1. Wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych powołane na podstawie przepisów dotychczasowych ulegają rozwiązaniu z dniem wejścia w życie ustawy.

 1. Wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych zostaną powołane w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 9. 1. W stosunku do osób uprawnionych, które w dniu wejścia w życie ustawy pobierają świadczenie pieniężne, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dokonuje z urzędu, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy, zmiany decyzji w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego, wydanych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie okresu, na jaki zostało przyznane świadczenie.

 1. Do zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana zgoda osoby uprawnionej.

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2017 r.

 

                                                                                               MARSZAŁEK SEJMU

                                                                                               / – / Marek Kuchciński

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *