Informacje dotyczące nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Definicja działacza opozycji antykomunistycznej

Działaczem opozycji antykomunistycznej jest osoba, która w okresie od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 31 lipca 1990 r., łącznie przez co najmniej 12 miesięcy prowadziła, w ramach struktur zorganizowanych lub we współpracy z nimi, zagrożoną odpowiedzialnością karną, działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce.

Uwaga: Do okresu 12 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów działalności w ramach niezależnego ruchu związkowego lub niezależnego ruchu studenckiego, prowadzonej w okresie od dnia 31 sierpnia 1980 r. do dnia 12 grudnia 1981 r.

Definicja osoby represjonowanej z powodów politycznych

Osobą represjonowaną z powodów politycznych jest osoba, która w okresie od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 31 lipca 1990 r., ponosiła ujemne konsekwencję za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce, polegające m.in. na.: pobycie w więzieniu lub ośrodku odosobnieniu, brała udział w wystąpieniu wolnościowym na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce
i w związku z tym na skutek działania wojska, milicji lub organów bezpieczeństwa państwa, poniosła śmierć, doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na okres dłuższy niż 7 dni, została z nią rozwiązana umowa o pracę, została relegowana z uczelni wyższej lub innej szkoły.

Uzyskanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

W celu uzyskania statusu działacza lub osoby represjonowanej należy najpierw złożyć do Prezesa IPN wnioski o:

  1. wydanie decyzji administracyjnej stwierdzającej brak współpracy z organami służb bezpieczeństwa określonej w art. 4 ustawy,

Formularz wniosku wraz z instrukcją znajdują się na stronie IPN pod adresem:
http://opozycja.ipn.gov.pl/op/do-pobrania/63,Wnioski-do-pobrania.html

Uwaga: osoby odznaczone Krzyżem Wolności i Solidarności nie składają tego wniosku, wystarczającym jest dokument potwierdzający nadanie Krzyża Wolności
i Solidarności.

  1. wydanie dowodów potwierdzających spełnienie warunków do uzyskania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej.

Formularz wniosku wraz z instrukcją znajdują się na stronie IPN pod adresem:
http://opozycja.ipn.gov.pl/op/do-pobrania/63,Wnioski-do-pobrania.html

Następnie należy wystąpić do Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
z wnioskiem
o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Wniosek składa się w formie wypełnionego
i podpisanego
kwestionariusza.

Formularz wniosku o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz formularz wniosku o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (składany przez członka rodziny osoby zmarłej) zamieszczone są na stronie internetowej UdSKiOR pod adresem: http://www.kombatanci.gov.pl/images/DOC/Formularze/Nowe/Nowelizacja/wniosek_potwierdzenie_statusu.pdf

Do wniosku należy dołączyć:

1. życiorys za szczególnym uwzględnieniem działalności opozycyjnej lub podlegania represjom z przyczyn politycznych,

2. decyzję administracyjną Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie spełniania warunków (o braku współpracy ze SB), o których mowa w art. 4 ustawy, albo dokument potwierdzający nadanie Krzyża Wolności
i Solidarności,

3. dowody potwierdzające działalność opozycyjną lub okoliczność podlegania represjom z przyczyn politycznych (np. dokumenty, zaświadczenia właściwych instytucji, urzędów i archiwów, publikacje, pisemne oświadczenia świadków),

4. pełnomocnictwo (w przypadku osób działających przez pełnomocnika).

 

Wniosek można złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu albo nadesłać pocztą na adres Urzędu:

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Świadczenia i uprawnienia przysługujące osobom posiadającym status działacza lub osoby represjonowanej

Osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej
z powodów politycznych, wdowy lub wdowcy po działaczu opozycji antykomunistycznej lub osobie represjonowanej z powodów politycznych lub inni członkowie rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych mogą od 31 sierpnia 2017 r. korzystać z następujących świadczeń i uprawnień:

  1. Świadczenie pieniężne w wysokości 402,72 zł miesięcznie będzie przyznawane
    w drodze decyzji administracyjnej przez Szefa Urzędu bezterminowo, bez względu na wysokość dochodów osoby uprawnionej.

W stosunku do osób uprawnionych, które w dniu wejścia w życie ustawy pobierają świadczenie pieniężne, Szef UdSKiOR dokona z urzędu, w terminie 60 dni od wejścia w życie ustawy, zmiany decyzji w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego. Osobom posiadającym potwierdzony przez Szefa UdSKiOR status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a nie pobierającym świadczenia pieniężnego na dzień 31 sierpnia 2017 roku, świadczenie zostanie przyznane w drodze nowej decyzji Szefa UdSKiOR. Aby wydanie takiej decyzji było możliwe, konieczne jest złożenie przez osobę uprawnioną wniosku
o przyznanie świadczenia.

Formularz wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.kombatanci.gov.pl w zakładce: „Formularze według stanu prawnego obowiązującego od dnia 31 sierpnia 2017 roku.

  1. Pomoc pieniężna w formie pomocy jednorazowej może być przyznana nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Pomoc pieniężna w formie pomocy okresowej może być przyznana na okres do 6 miesięcy i może być przeznaczona w szczególności na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby, na usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia – do wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie.

  2. Prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej. Osoby uprawnione będą posiadały prawo do korzystania poza kolejnością z usług w zakładach opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych oraz prawo do korzystania z leczenia specjalistycznego bez skierowania.

  3. Lokalne uprawnienia działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych przyznane przez samorząd terytorialny w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych itp.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu www.kombatanci.gov.pl

w zakładce: „Uzyskiwanie uprawnień działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”.

Formularze dostępne są na stronach www.kombatanci.gov.pl w zakładce pn.: „Formularze według stanu prawnego obowiązującego od dnia 31 sierpnia 2017 roku” oraz na stronie IPN http://opozycja.ipn.gov.pl/op/do-pobrania/63,Wnioski-do-pobrania.html

Linki do wniosków i formularzy (

Formularze według stanu prawnego obowiązującego od dnia 31 sierpnia 2017 roku UdsKiOR

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *